БИ-СИ

Трговското друштво БИСИ е основано на 01.09.1989 година како Друштво со ограничена одговорност на едно лице (ДООЕЛ). Приоритетна дејност со која се занимава друштвото е изградба на станбени и нестанбени згради со главна приходна шифра 41.20.Целосен сопственик,основач и управител на друштвото е лицето Ивица Георгиевски, кој позади себе има 20годишно работно искуство во различни индустриски […]