ПРОМОЦИЈА

Огласувањето преку повеќе маркетинг канали резултира со зголемен сообраќај на сајтовите на огласувачите.

NETPROMO нуди микс на услуги за планирање и спроведување на маркетинг комуникациски кампањи преку користење на on-line алатки.

NET PROMO е идеален медиум за промоција на производ, услуга, бренд, компанија …
Ги информира купувачите за постоење на производот, можностите и условите за негова набавка – влијае врз психологијата на купувачите иницирајќи нови мотиви, желби, ставови и уверувања – побудува интерес за новиот промотивен производ , придонесува во градење на бренд и имиџ за производот и да создадва лојалност на купувачите за него, преку:

• МИКРОСАЈТОВИ

• БАНЕРИ

• КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕКСТОВИ