Реклами кои привлекуваат внимание!

Рекламен простор во внатрешниот и пристапниот дел од ГТЦ

  • Печатењето и продукцијата не се вклучени во цената
  • Монтажа и демонтажа е вклучено во цената
  • Во зависност од Вашето барање, периодот на закуп за рекламирање како и од количината
    одобруваме од 10-20% попус