ОСИГУРУВАЊЕ ЕУРОЛИНК – ДОМИ КОМПЛЕТ ПОЛИСА

КУПЕТЕ ДОМИ КОМПЛЕТ ПОЛИСА – “ЗАТОА ШТО СЕКОМУ МОЖЕ ДА МУ СЕ СЛУЧИ”
Ова осигурување ја гарантира функционалноста на домот и обезбедува континуитет на комфорот на семејствата наспроти ризиците на кои тие секојдневно се изложени.

ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите се ВИСТИНСКИ КОМПЛЕТ, затоа што вклучуваат:

 • Полиса за осигурување домот и покуќнината
 • Полиса за осигурување на сите членови на домаќинството
 • Полиса за патничко осигурување за дел од членовите на семејството

Уникатноста на ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите за станбено осигурување се потврдува со низата осигурителни покритија што се единствени на македонскиот осигурителен пазар.

Полисата ДОМИ КОМПЛЕТ го осигурува имотот од следните ризици:

 • Пожар и удар на гром
 • Експлозија
 • Луња и град
 • Манифестација и демонстрација
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање вода од водоводни и канализациона инсталација
 • Провална кражба и разбојништво
 • Трошоци за нужно сместување

ДОМИ КОМПЛЕТ полисите, покрај стандардните ризици, покриваат и:

 • Трошоци за издавање нови документи за лична идентификација
 • Трошоци за изработка на нови клучеви
 • Земјотрес за станбениот објект и предметите во него
 • Кршење стакло
 • Осигурување од незгода на сите членови на семејството како последица на осигурен случај во станбениот објект
 • Патничко осигурување за дел од членовите на семејството
 • Осигурување домашни миленици.

НОВО

Со склучување на договор за лојалност на три години, добивате Доми Комплет полиса за само 999 денари за првата година и по 2.400 денари (за куќа/стан до 150м2) за следните две години + ПОДАРОК. 

Контактирајте го вашиот консултант за осигурување, информирајте се на телефонскиот број 02 15 888  или на е-маил: eurolink24@eurolink.com.mk.

Доми Комплет пакетите за станбено осигурување гарантираат функционалност на домот и обезбедуваат континуитет на комфорот на семејствата наспроти ризиците на кои тие секојдневно се изложени.

За повеќе инфо на следниот линк.