ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕПАРАТИ

Радомак

Друштво за производство, промет и услуги “РАДОМАК” ДОО увоз – извоз Скопје е формирана во далечната 1991 год. и има долгогодишно искуство во промет со средства за заштита на растенијата. Главната дејност на РАДОМАК ДОО СКОПЈЕ е промет со пестициди кои се увезуваат од големи светски компании како што се: DowAgroSciences од САД, Detia Deges од Германија, Chemtura од Холандија, Isagro од Италија, CHEMINOVA од Данска, United Phosphoris Limited од Голема Британија i други. На сите овие фирми РАДОМАК е званичен застапник и дистрибутер.

Од формирањето па до денес РАДОМАК постојано работи на збогатувањето на програмата со нови производи .
РАДОМАК ДОО СКОПЈЕ во своите погони што се наоѓаат во с.Ржаничино врши препакuвање на течни и прашкасти формулации кои ги добива од реномирани странски производители.

РАДОМАК ДОО СКОПЈЕ соработува со индивидуалните производители, им пружа стучна помош и совети за поуспешна примена на средствата за заштита на растенијата.
Земјоделски препарати, препарати за заштита на растенијата, заштита на овошки од болести, дезнфекција на почва.....Најквалитетни и безбедни производи за заштита на растенијата.

Контакт

Град: Скопје
Адреса: с.Ржаничино, Петровец


Тел. број 1: + 389 2 2563 564
Тел. број 2: + 389 2 2563 562


e-mail: radomak@radomak.com.mk
web-site: Радомак